Thống kê

  • Tổng số lượt truy cập  468470
  • Số người đang Online  3
Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Ngày đăng 25/12/2012  |  Lượt xem : 11344

 

Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Bất động sản là các tài sản bao gồm:
Đất đai;
Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;
Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
Các tài sản khác do pháp luật quy định.

Phương pháp định giá Bất động sản:

Phương pháp thu nhập
Phương pháp chi phí
Phương pháp lợi nhuận
Phương pháp thặng dư.

Mục đích thẩm định giá bất động sản:

Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng, Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh, thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp, xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp, đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, hoạch toán kế toán, tính thuế, tư vấn và lập dự án đầu tư, các mục đích khác.