Statistics

  • Total number of visitors  475489
  • Total number of people online  28
Mission

Mission

Created Date 12/25/2012  |  View : 11913

AAA Valuation được hình thành dựa trên những giá trị: sự tâm huyết, khát vọng, sự cống hiến, năng lực vượt trội của những chuyên gia kinh tế - tài chính hàng hàng đầu Việt Nam

AAA Valuation được hình thành dựa trên những giá trị: sự tâm huyết, khát vọng, sự cống hiến, năng lực vượt trội của những chuyên gia kinh tế - tài chính hàng đầu Việt Nam. AAA Valuation xác định rõ con đường và sứ mệnh của mình để đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam.

Tầm nhìn

- Trở thành Công ty Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam, đạt tầm quốc tế.

Sứ mệnh

- Đối với khách hàng: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá và tư vấn tài chính một các chuyên nghiệp, chính xác và kịp thời, mang lại giá trị cao nhất cho khác hàng.

- Đối với xã hội: Tiên phong trong đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, trở thành địa chỉ tin cậy, có trách nhiệm, nơi cung cấp thông tinh chính xác để xác định giá trị của tài sản, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

- Đối đội ngũ của AAA: Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội cạnh tranh công bằng với chính sách đãi ngộ cao.

- Giá trị của AAA

o   Thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

o   Tôn trọng giá trị thực của tài sản

o   Coi trọng chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ khách hàng

o   Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo

o   Tuân thủ pháp luật và kỷ luật

o   Xây dựng văn hóa dựa trên khát vọng và trí tuệ Việt Nam